Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Autobeletter.nl

  1. Autobeletter.nl is een eenmanszaak, welke diensten (wat voor diensten) aanbiedt. Autobeletter.nl is gevestigd te Apeldoorn.

Artikel 2: Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Consument: de afnemer van goederen en/of diensten als natuurlijk persoon of rechtspersoon, welke aan autobeletter.nl opdracht heeft gegeven.
2.2 Autobeletter.nl: de opdrachtnemer welke goederen en/of diensten aanbiedt.
2.3 Opdracht: ieder verzoek tot het verrichten van werkzaamheden, hieronder vallen zowel diensten als het leveren van goederen.
2.4 Prijs: de prijs exclusief btw voor goederen en/of diensten.
2.5 Aanbod: ieder aanbod die autobeletter.nl doet voor goederen en/of diensten met de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Artikel 3: Offertes
3.1 Iedere offerte of aanbieding kan slechts zonder afwijking worden aanvaard. Het aanbod komt te vervallen indien de aanvaarding van de offerte niet binnen dertig dagen geschiedt.
3.2 Bij iedere offerte wordt aan de consument gevraagd om de offerte aandachtig door te nemen. De aantallen en materialen worden naar de wensen van de consument berekend. Na goedkeuring van de offerte wordt de opdracht op basis van de offerte aangeleverd.
3.3 De ontwerpen welke deel uitmaken van de offerte en door autobeletter.nl worden gemaakt, vallen onder het intellectueel eigendom van autobeletter.nl. Deze ontwerpen zullen dan ook niet aan de consument worden verstrekt.

Artikel 4: Totstandkoming en wijzigingen van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de offerte schriftelijk goedkeurt. Hierbij volstaat een bevestiging per e-mail.
4.2 Autobeletter.nl draagt niet het risico van niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen mededelingen van de consument.
4.3 In geval de consument de opdracht wil wijzigen en dit niet meer mogelijk is gezien de beperkte tijd of mogelijkheden, dan zullen de wijzigingskosten voor rekening van de consument komen.
4.4 Autobeletter.nl behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de consument in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de consument en (of) van de goede uitvoering van de opdracht. De consument wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.5 De consument kan zich naderhand niet beroepen op het feit dat hij een derde is. Dit zal voorgaand aan de opdracht moeten worden gecommuniceerd en schriftelijk worden aangegeven aan autobeletter.nl.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Voor alle directe en indirecte schade van de consument, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van autobeletter.nl uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van autobeletter.nl voor de schade wordt uitgekeerd.
5.2 Aansprakelijkheid van autobeletter.nl voor schade aan en door motorrijtuigen en andere zaken van de consument is uitgesloten, behoudens indien en voor zover autobeletter.nl hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van autobeletter.nl voor de schade wordt uitgekeerd. Consument vrijwaart autobeletter.nl voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel.
5.3 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor de consument, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de consument, autobeletter.nl of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de autobeletter.nl. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
5.4 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de consument geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de consument.
5.5 Indien de consument de door autobeletter.nl te leveren zaken en (of) gegevens niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de consument opgeslagen.
5.6 De consument vrijwaart autobeletter.nl tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
5.7 De consument heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de autobeletter.nl, tenzij autobeletter.nl hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is akkoord gegaan.


Artikel 6: Ontwerpen
6.1 De consument dient de door autobeletter.nl ter beschikking gestelde ontwerpen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan autobeletter.nl te doen toekomen.
6.2 Ieder(e) verzoek van de consument vervaardigd ontwerp en/of (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 7: Prijzen
7.1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent autobeletter.nl geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van autobeletter.nl en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
7.2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door autobeletter.nl verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de autobeletter.nl. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
7.3 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de consument.
7.4 De door autobeletter.nl gemaakte kosten worden aan de consument in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
7.5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
7.6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de consument.
7.7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is autobeletter.nl gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de consument aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de consument, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.
7.8 Indien autobeletter.nl de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft autobeletter.nl recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.


Artikel 8: Garantie
8.1 Van iedere garantie op door autobeletter.nl geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de consument zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. Autobeletter.nl garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan autobeletter.nl zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
8.2 De garantie voor door autobeletter.nl geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan autobeletter.nl verleende garantie.
8.3 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de consument en autobeletter.nl schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.

Artikel 9: Betaling
9.1 Autobeletter.nl bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat autobeletter.nl vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende. Betaling van het factuurbedrag door de consument dient te zijn geschied binnen veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van autobeletter.nl of door middel van overboeking ten gunste van een door autobeletter.nl aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is consument niet toegestaan.
9.2 Indien de consument niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die autobeletter.nl op de consument heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) consument, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die autobeletter.nl heeft.
9.3 Indien de consument niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, mag autobeletter.nl met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.